När genvägar blir senvägar.

Inofficiella stigar, även kallade desired line visar på människors förflyttningsmönster, de skapas kontinuerligt i parken först och främst av cyklister. Utgångspunkten för verket var att stabilisera och markera en av dessa stigar genom att tydliggöra den framträdande linjen i gräsmattan. Samtidigt som den synliggör brukarna så skall den nya “cykelstigen” inte vara för vänlig. Därför föll valet av material på gummigranulat, ett material som vid första mötet kan kännas lite osäkert att beträda; lite sviktande. En “olydig” handling som att cykla på gräsmattan skall inte bli för bekväm. Eller skall den?

Genvägar, eller omdirigeringar, skapas på grund av tillfälliga omständigheter. Verkets ursprungliga genväg och stig uppstod ur ett konkret behov. När behovet inte längre finns så kommer genvägen att bli överflödig och paradoxalt sluta som ett minnesmärke; en relik över evolution och variation. Ett subtilt monument över ett sökande och olydig vilja till förändring. Nu ligger den där – förändringen – orange med en svart färdriktningsindikation. 

Unofficial paths, also called desired lines, show the human patterns of movability, where paths are constantly created in public parks and often by cyclists. The springboard for the piece was to stabilise and mark one of these paths by accentuating the noticeable lines in the grass lawn. While this would be a visualisation of the user, then the new ‘cycle-path’ should not be too pleasant. Hence the choice of material, rubber infill, which can, at first encounter, might seem unstable to walk on – somewhat undermining. An ‘illegal’ action, like cycling on the lawn should not be too comfortable. Or should it?

Short cuts, or detours, are created due to coincidences. The original shortcut and path of the work sprung from an actual need. When this need cease to exit then the short cut becomes irrelevant and, paradoxically, ends as a memorial; a relic of evolution and variation: a subtle monument of a searching and unlawful force for change. Now it is there – this action – orange with black marker indicating direction.  

 

<<back


Bild: Oskar Lindqvist